Образец искового заявления в суд блокировка налоговых накладных

Процедура оспаривания блокировки налоговых накладных сложна, длительна и требует специальных знаний.  Однако если Вы все-таки решились пройти ее самостоятельно, вам будут помощником различные интернет-ресурсы, в частности ресурс издательского дома Фактор или Uteka. Также предлагаем вашему вниманию образец искового заявления в суд против блокировки и обязательству к регистрации налоговых накладных.

 

Образец искового заявления

ДО _______________ ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

Адреса

Позивач:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОСК»

Адреса

Ідентифікаційний код: 12345678

Засоби зв’язку: тел. __, E-mail: __

Відповідач:

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04053, м. Київ, Львівська пл., 8

Ідентифікаційний код: 39292197

Засоби зв’язку: e-mail: kabmin_doc@sfs.gov.ua

тел./факс:+38 (044) 2725159, тел. +38 (044) 2726255, тел. +38 (044) 2722956

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання протиправними та зобов’язання вчинити певні дії

Позивач є господарюючим суб’єктом який спеціалізується на продажу товарів виробничо-технічного призначення, основними видами діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля, код за класифікатором видів економічної діяльності 46.90.

Відповідно до Договору оренди № 1 та додаткових угод до нього, укладених між ТОВ «Орендодавець» (надалі по тексту – Орендодавець) та ПП «ЛОСК» (надалі по тексту – Орендар), Позивач здійснює свою господарську діяльність у орендованих приміщеннях, а саме: офісному приміщенні ___, загальною площею ___ м²; складському приміщенні ___ загальною площею ___ м², які розташовані за адресою: Адреса.

Згідно зі штатним розкладом Позивача станом на 01.01.2018 року загальна кількість працівників, які працевлаштовані на ПП «ЛОСК» становить __ осіб, а загальний місячний фонд оплати праці дорівнює ___ грн.

Позивач має на балансі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи на загальну суму ___ грн.

Поряд з цим, слід звернути увагу суду першої інстанції на те, що у відповідності до Звіту про фінансовий результат за 2017 рік від 01.01.2018 року, чистий прибуток Позивача за 2017 рік становить ___ тис. грн.

Основними та визначальними контрагентами у здійсненні господарських операцій, пов’язаних з поставкою товарів Позивачу є: ____ з яким укладено Договір поставки ___ .

Враховуючи викладене, можна констатувати те, що Позивач має достатній обсяг матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, а також має необхідні умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу наявності управлінського та/або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів, здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями, зазначеному платником податку в документах обліку.

Разом з тим, не зважаючи на наявність зазначених вище матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, Державною фіскальною службою України були здійснено неправомірне зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунку коригувань кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних Позивача, як Постачальника товарів своїм контрагентам за період з 01.10.2017 року по 31.11.2017 року.

Позивач вважає дії Відповідача в частині зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунку коригувань кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних Позивача за період з 01.10.2017 року по 31.11.2017 року неправомірними та необґрунтованими положеннями чинного законодавства, а тому на думку Позивача, суд зобов’язаний відновити порушене право шляхом визнання дії Відповідача неправомірними та зобов’язати Державну фіскальну службу України здійснити реєстрацію податкової накладної виходячи з такого.

Щодо не реєстрації податкової накладної № ____ по взаємовідносинам з ТОВ «ІВА» звертаємо увагу суду на таке.

Відповідно до приписів статті 202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Згідно з положеннями статті 207 зазначеного вище нормативно-правового акту встановлено, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку.

Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.

Статтею 180 Господарського кодексу України встановлено, що господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

При укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору

Так, з метою дотримання наведених вище приписів чинного законодавства України між Позивачем та ТОВ «ІВА» було укладено Договір поставки товарів виробничо-технічного призначення, що підтверджується видатковою накладною № ____, у відповідності до умов якого, ПП «ЛОСК» передало у власність, а ТОВ «ІВА» прийнято товари зазначені у видатковій накладній на загальну суму ____ грн. та зобов’язувалося здійснити оплату поставленого товару.

На підставі рахунку-фактури ____виставленого Позивачем, ТОВ «ІВА», здійснило перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Позивача у загальному розмірі ____ грн., що підтверджується платіжним дорученням № ____.

Слід звернути увагу суду першої інстанції на те, що Позивач придбав товари, які були поставлені ТОВ «ІВА» у ТОВ «АСТРА», що підтверджується видатковою накладною ____.

Передача товару зазначеного у видатковій накладній № ____ здійснювалася на території Позивача за адресою: ____, уповноваженому представнику ТОВ «ІВА», що підтверджується довіреністю на право отримання товарно-матеріальних цінностей ____, а також листом-повідомленням ____.

З метою дотримання положень чинного Податкового законодавства України та формуванням ТОВ «ІВА» податкового кредиту, Позивачем були здійсненні дії, що направлені на реєстрацію у Єдиному державному реєстрі податкових накладних, податкової накладної ____.

Проте, квитанцією про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригувань кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних від ____, сформованою та відправленою за допомогою «Автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронних документів» ДФС України, версія 2.2.16.1, Позивачу було зупинено реєстрацію податкової накладної № ____ року у зв’язку з тим, що ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначеним пунктом 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 року № 567. За результатами опрацювання СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УКТ ЗЕД: ____. Та рекомендовано Позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН відповідно до пункту «в» п.п. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України, вичерпний перелік яких встановлено наказом МФУ від 13.06.2017 року №568 та/або Таблицю даних платника податків, яка передбачена пунктом 4 цього наказу.

З метою реєстрації зазначеної вище податкової накладної, Позивачем було подано до Державної фіскальної служби України вичерпний перелік документів, який необхідний для реєстрації ПН/РК в ЄРПН, проте рішенням комісії Державної фіскальної служби України від ____ Позивачу було відмолено у реєстрації ПН/РК в ЄРПН у зв’язку з наданням платником податків копії документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПК України передбачено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

За приписами пункту 74.2 статті 74 ПК України, в Єдиному реєстрі податкових накладних забезпечується проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань, а також центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, для формування та реалізації єдиної державної податкової та митної політики (пункт 74.3 статті 74 ПК України).

Відповідно до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» №1246 від 29.12.2010 (далі – Порядок №1246), податкова накладна електронний документ, який складається платником податку на додану вартість (далі платник податку) відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – Кодекс) в електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та надсилається для реєстрації.

Згідно пункту 12 Порядку №1246, після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування до ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки: відповідності податкової накладної та/або розрахунку коригування затвердженому формату (стандарту); чинності електронного цифрового підпису, порядку його накладення та наявності права підписання посадовою особою платника податку таких податкової накладної та/або розрахунку коригування; реєстрації особи, що надіслала на реєстрацію податкову накладну та/або розрахунок коригування, платником податку на момент складення та реєстрації таких податкової накладної та/або розрахунку коригування; дотримання вимог, установлених пунктом 192.1 статті 192 та пунктом 201.10 статті 201 Кодексу; наявності помилок під час заповнення обов’язкових реквізитів відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу; наявності суми податку на додану вартість відповідно до пунктів 200-1.3 і 200-1.9 статті 200-1 Кодексу (для податкових накладних та/або розрахунків коригування, що реєструються після 1 липня 2015 р.); наявності в Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується; факту реєстрації/зупинення реєстрації/відмови в реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами; відповідності податкових накладних та/або розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатнім для зупинення їх реєстрації відповідно до пункту 201.16 статті 201 Кодексу; дотримання вимог Законів України Про цифровий підпис, Про електронні документи та електронний документообіг та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Відповідно до пункту 13 Порядку №1246, за результатами перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку, формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування (далі – квитанція).

Аналогічні норми містить пункт 201.16 статті 201 ПК України, згідно яких реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених відповідно до пункту 74.2 статті 74 цього Кодексу.

Відповідно до підпункту 201.16.1. пункту 201.16 статті 201 ПК України, у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються: а) порядковий номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування; б) визначення критерію (їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування; в) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Зі змісту Квитанції доданих до матеріалів справи вбачається, що контролюючим органом сформовано висновок про відповідність податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкових накладних в ЄРПН, затверджених Наказом №567.

Звертаємо увагу на те, що фіскальним органом у Квитанції зазначено лише загальне посилання на відповідність податкової накладної вказаним критеріям, натомість, підпункт 201.16.1. пункту 201.16 статті 201 ПК України вимагає від контролюючого органу зазначення конкретного виду критерію.

Так, пункт 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків Наказу №567 містить у собі визначення двох різних критеріїв: Моніторинг податкової накладної/розрахунку коригування здійснюється ДФС за такими критеріями:

1) обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній/розрахунку коригування, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 разу більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75% загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється);

2) відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право суб’єкта господарювання на виробництво, експорт, імпорт, оптову і роздрібну торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1та 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Податкового кодексу України (далі – Кодекс), стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі.

Слід зазначити, що визначення фіскальним органом у Квитанціях конкретного критерію ризику прямо впливає на можливість надання в подальшому платником податків відповідних документів, перелік яких міститься в Наказі №567 Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Вичерпний перелік документів).

Так, відповідно до пункту 1 Вичерпного переліку документів Наказу №567 вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Перелік), у розрізі Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року № 567 (далі – Критерії):

– для критерію, зазначеного у підпункті 1 пункту 6 Критеріїв: договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками, листування з контрагентами; договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для провадження господарської операції; первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передавання товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні; розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством;

З аналізу зазначених норм законодавства вбачається, що можливість надання платником податків вичерпного переліку документів на підтвердження правомірності формування та подання податкової накладної прямо залежить від чіткого визначення фіскальним органом конкретного виду критерію оцінки ступеня ризиків.

Крім того, зі змісту Квитанцій по податковим накладним, реєстрація яких була зупинена вбачається, що фіскальним органом запропоновано платнику податків надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкових накладних відповідно до пункту 201.16 статті 201 ПК України, вичерпний перелік яких встановлено Наказом №567.

Таким чином, у Квитанція фіскальним органом, в порушення підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 ПК України, не вказано ані конкретного виду критерію оцінки ступеня ризику (пункт 6 Критеріїв містить визначення двох різних критеріїв), ані конкретного переліку документів, вичерпний перелік яких встановлений Наказом №567 (пункт 1 Вичерпного переліку документів містить два різні переліки, в залежності від визначеного ступеня ризику).

У відповідності до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 ПК України, письмові пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті в підпункту 201.16.1 цього пункту, платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування. Такі документи передаються контролюючим органом за основним місцем обліку платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання до комісії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу відповідно до підпункту 201.16.2 цього пункту, розглядаються комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (підпункт 201.16.3 пункту 201.16 статті 201 ПК України).

Зазначена комісія приймає рішення про: реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Підстави для прийняття комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок роботи комісії визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних приймається та надсилається платнику податку протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до підпункту 201.16.2 ПК України.

Такі документи направляються податковим органом за місцем обліку платника податків відповідно підпункту 201.16.2 пункту 201.16статті 201 ПК України до Комісії ДФС України для прийняття Рішення щодо реєстрації податкових накладних.

Комісією ДФС України були прийняті рішення про відмову у реєстрації податкових накладних.

Слід зазначити, що Рішення комісії про відмову у реєстрації податкових накладних, не містить конкретної інформації, щодо причин та підстав для прийняття таких рішень, а лише містить загальну фразу про те, що причиною його прийняття є: надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

Наголошуємо на тому, що в рішенні не зазначено, які саме документи складені з порушенням законодавства та яких саме документів не вистачає для прийняття рішення про реєстрацію податкових накладних.

Абзацом 1 Постанови Кабінету Міністрів України Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації №190 від 29.03.2017 (далі – Постанова №190) установлено, що комісія Державної фіскальної служби (далі – комісія ДФС) приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації на підставі отриманих від платника податку на додану вартість відповідно до підпункту в підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, та/або копій документів, які платник податку має право подати до органу Державної фіскальної служби протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній/розрахунку коригування.

Абзацом 2 Постанови №190 визначено, що підставами для прийняття комісією ДФС рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування є:

– ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації згідно з пунктом 201.16 статті 201 Кодексу;

– ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту в підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 Кодексу ;

– надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

Проте, оскаржуване рішення не містить чіткого визначення підстав для прийняття Комісією рішення про відмову в реєстрації податкових накладних.

Відповідно до приписів частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, оскаржуване рішення є необґрунтованим, оскільки платником податків надано всі необхідні документи, які засвідчують підставу для реєстрації податкових накладних, а отже контролюючий орган не мав правових підстав для відмови позивачу у реєстрації податкових накладних.

Наголошуємо на тому, що Позивач з метою захисту своїх порушених прав звернувся за наданням правничої допомоги, а отже його витрати пов’язані з відновленням його прав суттєво зросли.

Враховуючи викладене, Позивач вважає заявити до відшкодування шляхом стягнення з Відповідача витрат на правничу допомогу у орієнтовному розмірі ____, які складаються з: складання позовної заяви – ____ грн., збір доказів та документів для суду – ____ грн., судові засідання – ____ грн., отримання рішення та подача на виконання – ____ грн.

Поряд з цим, Позивач, шляхом складання та підписання цього позову підтверджує те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, а також судами не вживалися заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви.

Позивачем не вживалися заходи досудового врегулювання спору, за виключенням випадків звернення Позивача до комісії Державної фіскальної служби України зі скаргою, щодо зупинення реєстрації податкових накладних.

Водночас, Позивач вважає за можливе звернути увагу суду першої інстанції на те, що на момент подання цієї позовної заяви ним подано не всі докази, що обґрунтовують зміст позовних вимог, зокрема але не виключно, повідомлення інших учасників правовідносин, по яким не було здійснено реєстрацію податкових накладних, а також інших документів, що підтверджують факт отримання та передачі товару, зазначені документи будуть надані під час проведення підготовчого судового засідання.

Враховуючи викладене та керуючись приписами статей 159, 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України, –

ПРОШУ:

1.Відкрити провадження у справі за цією позовною заявою.

2.Визнати протиправним та скасувати рішення комісії Державної фіскальної служби України ____.

3.Зобов’язати Державну фіскальну службу України зареєструвати податкову накладну № ____.

4.Стягнути з Державної фіскальної служби України, ідентифікаційний код: ___, на користь ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛОСК» ідентифікаційний код: ___ судовий збір за подання цієї позовної заяви, а також витрати на професійну правничу допомогу у орієнтовному розмірі ____грн.

Додатки:

01.01.2018 року

Представник (адвокат)

ПП «ЛОСК» __________ Петров В.В.