Заполнение баланса

Заполнение баланса в бухгалтерском учете

Що означають статті балансу

1. Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затв. Наказом МФУ від 07.-2.2013г. № 73

2. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджений Наказом МФУ від 28.03.2013г. № 433.

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

4. Інструкція про застосування плану рахунків № 291

Актив Визначення Коментар
I. Необоротні активи НСБУ 1: необоротні активи – всі активи, що не є оборотними; оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;  
Нематеріальні активи п.2.7 Методрекомендацій №433
2.7. У статті “Нематеріальні активи” відображається вартість об’єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з ПСБО 8 “Нематеріальні активи”, ….
п.4 ПСБО 8
Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.
Немонетарні активи – усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.
Інструкція №291
121 “Права користування природними ресурсами”
122 “Права користування майном”
123 “Права на комерційні позначення”
124 “Права на об’єкти промислової власності”
125 “Авторське право та суміжні з ним права”
127 “Інші нематеріальні активи”
На субрахунку 125 “Авторське право та суміжні з ним права” ведеться облік наявності авторського права та суміжних з ним прав (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо).
На субрахунку 127 “Інші нематеріальні активи” ведеться облік інших нематеріальних активів, якими володіє підприємство (права на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).
Дт рахунку 12:
Ліцензії, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, торгові марки, об’єкти авторських прав, програмне забезпечення обчислювальної техніки, гудвіл, “ноу-хау” тощо.
первісна вартість Лист Міністерства фінансів України
від 13 липня 2009 р. N 31-34000-20-10/18896
… щодо відображення в бухгалтерському обліку вартості придбаних ліцензій і комп’ютерних програм повідомляє, що .. такі активи… відображаються у складі інших нематеріальних активів.
– На субрахунок 125 «Авторське право та суміжні з ним права» – якщо підприємство-покупець набуває виключні права на використання комп’ютерної програми;               – На субрахунок 127 «Інші нематеріальні активи» – якщо підприємство-покупець набуває невиключні права, що якраз і має місце у випадку придбання ПЗ для кінцевого користування.

Лист Міністерства фінансів України
від 20 червня 2006 р. N 31-34000-10-25/12966
«Щодо особливостей відображення в бухгалтерському обліку ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями»
…придбане право на провадження діяльності з метою використання протягом періоду більше одного року визнається нематеріальним активом і зараховується на баланс за первісною вартістю.

накопичена амортизація Дт 133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів”
Незавершені капітальні інвестиції п.2.8 Методрекомендацій №433
…вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об’єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів
Дт 15 – капітальні витрати підприємства на будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних активів, що не введені в експлуатацію на дату балансу.

Наприклад, недобудований будинок, придбаний, але не встановлений і не налаштований кондиціонер

Основні засоби п.2.9 Методрекомендацій №433
У статті “Основні засоби” наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з ПСБО 7 “Основні засоби”, …. а також вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи праві оперативного управління. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.
п.4 ПСБО 7.
Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Земельні ділянки, будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, тварини, багаторічні насадження, інші основні засоби, бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, природні ресурси, інвентарна тара, предмети прокату, інші необоротні матеріальні активи
первісна вартість Дт 101-109, 11
знос Кт 131, 132
Інвестиційна нерухомість п.2.10 Методрекомендацій №433
У статті “Інвестиційна нерухомість” відображається вартість об’єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість”.
п.4 ПСБО 32
Інвестиційна нерухомість – власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності.
6. Якщо певний об’єкт основних засобів уключає частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та/або для збільшення власного капіталу, та іншу частину, що є операційною нерухомістю, і ці частини можуть бути продані окремо (або окремо надані в оренду згідно з договором про фінансову оренду), то ці частини відображаються як окремі інвентарні об’єкти. Якщо ці частини не можуть бути продані окремо, об’єкт основних засобів визнається інвестиційною нерухомістю за умови її використання переважно з метою отримання орендної плати та/або для збільшення власного капіталу.
Дт 100
– будівля (частина будівлі), яка є власністю підприємства (або утримується підприємством згідно з угодою про фінансову оренду) та надана у оренду згідно з одною чи кількома угодами про операційну оренду;
– нерухомість, що утримується для використання у майбутньому як інвестиційна нерухомість (крім тієї, що ще перебуває в процесі будівництва або поліпшення).
Довгострокові біологічні активи п.2.11 Методрекомендацій №433
У статті “Довгострокові біологічні активи” відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”.
П.4 ПСБО 30
Довгострокові біологічні активи – усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами.
Додаткові біологічні активи – біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень.
Поточні біологічні активи – біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.
Дт 16
– Довгострокові біологічні активи рослинництва (багаторічні насадження: виноградники, сади, лісовий масив);                  – Довгострокові біологічні активи тваринництва (робоча худоба, продуктивну худобу (основне стадо овець, свиней, великої рогатої худоби));                                               – Незрілі довгострокові активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
2.12 Методрекомендацій №433
У статті “Довгострокові фінансові інвестиції” відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку обліковуються методом участі в капіталі.
ПСБО 13 «Фінансові інструменти», п.4
Фінансові інвестиції — активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
п.3 ПСБО 12 «Фінансові інвестиції»
Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.
п.12. Балансова вартість … збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування. …..
п.4 ПСБО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»
Асоційоване підприємство — підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.
п.3 ПСБО 12
Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути:
1) володіння двадцятьма або більше відсотками акцій (статутного капіталу) підприємства;
Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

Дт 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”
ПСБО 12
11. Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі:
– інвестиції в асоційовані (більше 20% акцій) підприємства, і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора;
– вкладення у дочірні підприємства — підприємства, що перебувають під контролем материнського (холдингового) підприємства ;
– вкладення в спільну діяльність — господарська діяльність зі створенням юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.
Наприклад:
– вартість майна, внесеного до статутного капіталу іншого підприємства, що є пов’язаною особою;
– вартість придбаних акцій іншого підприємства, що є пов’язаною особою.

Інші фінансові інвестиції   Дт 142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам”
143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”
– вартість придбаних у пов’язаних (непов’язаних) осіб довгострокових облігацій, а також надання їм необлігаційних позик;
– довгострокові депозити в банку (депозитні сертифікати);
– вартість майна, внесеного до статутного капіталу іншого підприємства, що не є пов’язаною особою;
– вартість придбаних акцій іншого підприємства, що не є пов’язаною особою.
Довгострокова дебіторська заборгованість 2.13 Методрекомендацій №433
У статті “Довгострокова дебіторська заборгованість” відображається заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
Дт 181, 182, 183 – Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду, одержані довгострокові векселі, розрахунки з працівниками, іншими підприємствами за виданими довгостроковими позиками
Відстрочені податкові активи 2.14 Методрекомендацій №433. У статті “Відстрочені податкові активи” відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”.
ПСБО 17
Відстрочений податковий актив – сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок:
тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню;
перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;
перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.
Тимчасова податкова різниця, що підлягає вирахуванню- тимчасова податкова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах.
Дт 17
– сума на яку зменшиться податок на прибуток в наступних періодах унаслідок: тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню, перенесення на майбутні періоди податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді, перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими неможливо скористатися у звітному періоді.

Іншими словами: тимчасова «переплата» податку на прибуток через тимчасових різниць в методиці обліку (коли податковий прибуток (за декларацією) більше бухгалтерської), яка погаситься в майбутніх періодах.

Дт 98 – Кт 6412
Дт 17 – Кт 6412

Інші необоротні активи 2.18. У статті “Інші необоротні активи” наводиться вартість необоротних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу “Необоротні активи”. Дт 184 “Інші необоротні активи”- активи, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси п.4 ПСБО 9
Запаси – активи, які:
– утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної господарської діяльності;
– перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
– утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством/установою.
Дт 20, 22 – матеріали, запаси
Дт 23 (незавершене виробництво) и 25
Дт 26, 27 – готова продукція на складі
Дт 28 (без учета сч. 286) – товари
Поточні біологічні активи Методрекомендації №433
2.24. У статті “Поточні біологічні активи” відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться згідно з Положенням (стандартом) 30.
Дт 21
-тварини на вирощуванні і відгодівлі
-риба (риборозведення)
-доросла птиця
-сім’ї бджіл
-зернові культури
– овочеві культури
– технічні культури
– кормові культури
– розсадники
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Методрекомендації №433
2.27. У статті “Дебіторська заборгованість за продукцію товари, роботи, послуги” відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем, якщо така інформація наводиться в окремій статті), скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто).
Дт 361, 362 – заборгованість наших покупців за товари (роботи, послуги)
за мінусом Кт рах.38
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
Методрекомендації №433
2.28. У статті “Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами” відображається сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.
Дт 371 (або Дт 631, 632) – аванси, надані іншим підприємствам (постачальникам) у рахунок наступних платежів.
з бюджетом Методрекомендации №433
2.29. У статті “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” відображається дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.
Дт 641, 642 – аванси (переплати) по податкам та зборам
у тому числі з податку на прибуток Окремо наводиться дебіторська заборгованість з податку на прибуток. Дт 6412 – аванс з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість Методрекомендації №433
2.32. У статті “Інша поточна дебіторська заборгованість” відображається заборгованість дебіторів, яка не відображена в окремих статтях щодо розкриття інформації про дебіторську заборгованість або яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості
Дт 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 685, 65, 66
Заборгованість перед підприємством: підзвітних осіб, інших осіб за розрахунками за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, видані короткострокові позики, заборгованість ФСТВП перед підприємством за лікарняними, переплата з ЄСВ, видані аванси по зарплаті і т.д.
Поточні фінансові інвестиції Методрекомендації №433
2.34. У статті “Поточні фінансові інвестиції” відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів), а також сума довгострокових фінансових інвестицій, які підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу
Інструкція №291
На рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.
Рахунок 35 Поточні фінансові інвестиції має такі субрахунки:
351 Еквіваленти грошових коштів
352 Інші поточні фінансові інвестиції
Дт 352 – вкладення підприємством тимчасово вільних коштів у короткострокові цінні папери
Гроші та їх еквіваленти Методрекомендації №433
2.35. У статті “Гроші та їх еквіваленти” відображаються готівка в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей.
Дт 301, 302, 311, 312, 313, 314, 333, 334, 351
– готівка, гроші на рахунках у банках до запитання (в т.ч. картковий рахунок);
– короткострокові депозити в банку чи іншій кредитній установі (договір, депозит до запитання)*,
– урядові казначейські білети, комерційні папери корпорацій.
* Лист МФУ від 29.12.2008 р. N 31-34000-20-16/45983
Отримання відсотків за поточним рахунком, а також за депозитним рахунком, який є складовою частиною еквівалентів грошових коштів, не належить до складу фінансових інвестицій.
Витрати майбутніх періодів 2.36. У статті “Витрати майбутніх періодів” відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів. Дт 39
– подписка;
– арендная плата, уплаченная наперед за следующий квартал (условие договора);
и т.д.
Інші оборотні активи 2.38. У статті “Інші оборотні активи” відображаються суми оборотних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу “Оборотні активи”. Дт – Дт 331, 332, 643, 644
– грошові документи (оплачені путівки в санаторій, поштові марки, проїзні квитки)
– Дт 643 – якщо отриманий аванс, по якому відвантаження ще не було, а податкова накладна виписана (643-6415);
– Дт 644 – неотримані податкові накладні.
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття ПСБО 27
1. Необоротний актив та група вибуття визнаються утримуваними для продажу у разі, якщо:
економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за призначенням;
вони готові до продажу у їх теперішньому стані;
їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу; …
Дт 286 – Необоротні активи, утримувані з метою продажу: придбані з такою ціллю, або переведені із інших груп.
Баланс
Пасив Визначення Коментар
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал Методрекомендації №433
2.40. У статті “Зареєстрований капітал” наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства.
Кт 40:
401 “Статутний капітал”
402 “Пайовий капітал”
403 “Інший зареєстрований капітал”
404 “Внески до незареєстрованого статутного капіталу”
статутний капітал – зафіксована в установчих документах вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства;
пайовий капітал –суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.
Капітал у дооцінках 2.41. У статті “Капітал у дооцінках” наводиться сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів. Кт 41-суми дооцінки (уцінки) необоротних активів тa фінансових інструментів
Додатковий капітал 2.42. У статті “Додатковий капітал” відображається емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу, та інші складові додаткового капіталу. Кт 42
421 “Емісійний дохід”
422 “Інший вкладений капітал”
423 “Накопичені курсові різниці”
424 “Безоплатно одержані необоротні активи”
425 “Інший додатковий капітал”
Резервний капітал 2.43. У статті “Резервний капітал” наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Кт 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2.44. У статті “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку. Кт 441(Дт 442) -частина чистого прибутку, що не була розподілена між власниками, залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу.
Неоплачений капітал 2.45. У статті “Неоплачений капітал” відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Дт 46 – сума, яка фактично заявлена в уставних документах, як внесок до статутного фонду, але реально ще не внесена учасником.
Вилучений капітал 2.46. У статті “Вилучений капітал” господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Дт 45 – собівартості акцій власної емісії або часток, які товариство викупило у його учасників (потім їх перепродадуть або анулюють)
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання Методрекомендации №433
2.48. У статті “Відстрочені податкові зобов’язання” наводиться сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах, яка визначається відповідно до Положення (стандарту) 17.
С-до по Кт 54 – сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.
Это временная «недоплата» налога на прибыль из-за временных разниц в методике учета (когда налоговая прибыль (по декларации) меньше бухгалтерской), которая будет оплачена в будущих периодах.
Дт 98 – Кт 6412
Дт 98 – Кт 54
Довгострокові кредити банків 2.50. У статті “Довгострокові кредити банків” наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням. Кт 501, 502, 503, 504 – кредити, погашення яких настає пізніше, ніж через 12 міс.
Інші довгострокові зобов’язання 2.51. У статті “Інші довгострокові зобов’язання” наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства, не включена в інші статті, в яких розкривається інформація про довгострокові зобов’язання, зокрема зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки. Кт 505, 506, 51, 52, 53, 55 – Довгострокові векселі видані, зобов’язання за облігаціями, зобов’язання з оренди
Довгострокові забезпечення 2.52. У статті “Довгострокові забезпечення” відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), розмір яких на дату складання балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок. Кт 471, 473, 474, 477, 478 – нараховані витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання й т.п., які планується використати пізніше, ніж протягом 12-міс
Цільове фінансування 2.53. У статті “Цільове фінансування” наводиться сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та з інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств. Кт 48 – отримані кошти для фінансування заходів цільового призначення за рахунок бюджетів та цільових фондів, а також з інших джерел.
Также: НДС по спецдекларации у сельхозпроизводителей (остаток на спецсчете).
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення ПСБО 11 «Зобов’язання»
Поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.
 
Короткострокові кредити банків 2.59. У статті “Короткострокові кредити банків” відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них кредитами. Кт 31 (овердрафт), 60 (короткострокові кредити банків)
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
2.61. У статті “Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями” відображається сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Кт 61 – довгострокові кредити (займи), які підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
товари, роботи, послуги 2.62. … відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо вона наводиться в окремій статті). Кт 63 – заборгованість постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги
розрахунками з бюджетом 2.63. … відображається заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету (включаючи податки з працівників підприємства). КТ 641 и 642 – нараховані та не сплачені платежі до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, фінансові санкції
у тому числі з податку на прибуток У цій статті окремо наводиться поточна кредиторська заборгованість з податку на прибуток. Кт 6412 – нарахована та не сплачена сума податку на прибуток до сплати
розрахунками зі страхування 2.64. … відображається сума заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників Кт 65 – заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.
розрахунками з оплати праці 2.65. …   відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату. Кт 66 – заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату
Поточні забезпечення 2.70. У статті “Поточні забезпечення” наводиться сума забезпечень, які планується використати протягом 12 місяців з дати балансу, для покриття витрат, щодо яких відповідне забезпечення було створено. Кт 471, 472, 473, 474, 477, 478 – нарахований резерв відпусток, резерв на гарантійний ремонт випущеної продукції, які будуть використані протягом поточного року
Доходи майбутніх періодів 2.71. У статті “Доходи майбутніх періодів” відображаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. Кт 69 – отримані авансові платежі за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), отримана передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв’язку; доходи від цільового фінансування капітальних витрат тощо.
Інші поточні зобов’язання 2.73. У статті “Інші поточні зобов’язання” наводяться суми зобов’язань, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі “Поточні зобов’язання і забезпечення”. Кт 372, 378, 379, 644, 684, 685
– задолженность перед подотчетными лицами;
– по начисленным процентам,
– по полученным краткосрочным займам
– Кт 644 – якщо нами перераховано аванс, ПН отримана, але відвантаження не було (6415-644)
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,утримуваними для продажу, та групами вибуття 2.74. У розділі IV “Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття” відображаються зобов’язання, що визначаються відповідно до Положення (стандарту) 27. Кт 680
– витрати на укладання договорів, сплата за послуги доведення об’єкту до стану продажу, підтримка об’єкту в стані, належному для продажу
Баланс
КОНТАКТЫ:

050-210-12-11,  068-210-12-11,

093-844-49-09,  057-764-12-40

г. Харьков, пр. Науки, 40, оф. 221

e-mail: avistaagent@ukr.net